Екология

ИНВЕСТОР И КО е специализиран консултант в дейността на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците.

Природа

ИНВЕСТОР И КО е търговски представител на 3 водещи организации по оползотворяване на следните масово разпространени отпадъци:

  • излезли от употреба гуми;
  • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
  • негодни за употреба батерии и акумулатори.

Като част от нашата консултантска дейност имаме успешен опит в изготвянето на документите по чл. 81 от Закона за управление на отпадъците (и подзаконовите нормативни актове по прилагането му) за получаване на разрешение за извършване на дейност на 9 дружества. Шест от тях в момента са лицензирани и са част от общо 31-те работещи към момента организации по оползотворяване в България.

След получаване от министъра на околната среда и водите на разрешението за дейност като организация извършваме специализирани консултации, като изготвяме на клиентите ефективно работещ модел за работата на организацията по зададени от тях параметри:

  • изграждане и функциониране на системи за разделно събиране на отпадъци (вкл. подготовка и сключване на договори с общини – поставяне и обслужване на контейнери и организиране на места за събиране, образователно-информационни дейности и т.н.);
  • изпълнение на останалите ангажименти по Закона за управление на отпадъците и наредбите по прилагането му;
  • пазарни проучвания и анализи;
  • плъзгащ приходно-разходен модел на дейността т.н.

Също така, за клиенти които възнамеряват да навлязат на пазара на организациите по оползотворяване, изготвяме пазарни анализи и обзор на законодателната рамка, ведно с реалистичен бизнес модел на работеща организация.

Членовете на екипа ни имат дългогодишен опит в работата с организации по оползотворяване и участват в работните групи при промяна на текстовете на релевантното законодателство – Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове от 2005 г. насам.

Не се колебайте да ни се обадите!